BOOKING INFORMATION

Info Jarnon tatuointivarauskäytännöstä.

Varausmaksu maksetaan ajanvarauksen yhteydessä.
Varausmaksut ovat seuraavanlaiset:
½ sleeve: 150 e
Sleeve: 200e
Backpiece: 300e

Varausmaksu hyvitetään viimeisestä sessiosta kokonaisuudessaan.
Jos varattu aika perutaan ilman pätevää syytä liian myöhään, varausmaksu menetetään hyvityksenä menetetystä työajasta. Olen kuitenkin joustava, ja varattuja aikoja voidaan siirtää mahdollisuuksien mukaan. Varausmaksun menettää myös siinä tapauksessa, jos tatuointiprojekti on keskeneräinen, eikä asiakkaasta kuulu kuuteen kuukauteen.

Tämä kaikki siksi, että haluan varmistaa kaikin keinoin, etteivät isot projektit jää roikkumaan vuosiksi. Koska oma kehitys on suuri edelleen, ei tunnu mielekkäältä jatkaa useamman vuoden kesken ollutta projektia. Näin ollen asiakkaallekin toimii varausmaksun hyvitys viimeisestä ajasta porkkanana saattaa projekti loppuun. Minulla on myös oikeus pidättää varausmaksu itselläni jos liian useita peruutuksia tulee ja projekti venyy vuosien mittaiseksi.

Koon mukaan projektien kesto suurinpiirtein:
½ sleeve: 3 sessiota (2kk)
1 sleeve: 5 sessiota (3-6kk)
Selkä: ilman taustoja 4-5 sessiota (3-6kk)
taustoineen 8-10 sessiota (12kk)

Sessiomäärät riippuvat luonnollisesti ihmisen koosta, kuva-aiheesta, yksityiskohdista ja väreistä.
Ajallinen kesto riippuu täysin minun käynnissä olevien projektien määrästä ja vapaista ajoista.
Etusijalla ovat aina keskeneräiset asiakkaat, sekä vanhat asiakkaat jotka haluavat laajentaa kokonaisuutta. Jonotusajat saattavat vaihdella kuukaudesta puoleen vuoteen. Mielenkiintoisimmat työt menevät jonon kärkeen..

En halua aloittaa isoa projektia siten, että aikoja saadaan sovittua yksi, tai kaksi vuodessa, joten painotan yhä, että tähän hommaan on sitouduttava täysin, muuten en ole oikea tatuoija sinulle.

Teen tatuointeja arkisin klo 11-19 välillä. Keskiviikkona-perjantaina Helsingissä Tatuatassa, maanantaina ja tiistaina omalla privaattistudiollani Karasussa Billnäsissä.
En tee viikonloppuisin tai iltaisin.
Arkipyhistä en piittaa, eli ne päivät teen töitä myös.
Näin ollen kannattaa tatuointia varatessaan tarkkaan miettiä onko valmis sitoutumaan ajallisesti ja rahallisesti projektiin, sekä varmistaa töistä tai opiskeluista valmiiksi aikoja varatessaan, että saako vapaapäiviä esim yhden kerran kuukaudessa.
Aloitan työpäiväni klo 11.
Jokaista tatuointia varten varaan koko päivän, riippumatta projektin koosta. Veloitan jokaiselta sessiolta erikseen. Veloitus on työtuntien määrän, sekä tatuoinnin etenemisen mukaan progressiivinen. Myös päivän maksimihinta on olemassa bonuksena sitkeimpiä tatuoinnin ottajia varten. Lisätietoa hinnoittelusta suoraan minulta.

Ajanvaraus ja tiedustelut: jarno@tatuata.com
Liitä mailiin kaikki tarvittava tieto.
Kuva-aihe, sijainti, mielellään myös oma kokosi (pituus-paino).
Liitä mahdolliset referenssikuvat. (minun töitä löydyttävä referensseistä myös)

Kiitos paljon ja hyvää vuotta 2021!

Jarno

Info on Jarno’s tattoo booking policy.

The booking fee is paid at the time of booking.
Booking fees are as follows:
½ sleeve: 150 e
Sleeve: 200e
Backpiece: 300e

The booking fee will be refunded for the last session in full.
If the booked time is canceled too late without a valid reason, the booking fee will be forfeited as compensation for lost working time. However, I am flexible, and appointments can be moved as possible. The booking fee will also be forfeited if the tattoo project is unfinished and the customer does not contact me for six months.

This is all because I want to make every effort to ensure that big projects don’t hang for years. As my own development is still huge, it does not seem meaningful to continue a project that has been going on for several years. Therefore, the customer will also consider the booking fee refund for the last time as a carrot to complete the project. I also have the right to withhold the booking fee for myself if there are too many cancellations and the project drags on for years.

By size, the duration of projects is roughly:
½ sleeve: 3 sessions (2 months)
1 sleeve: 5 sessions (3-6 months)
Backpice: without backgrounds 4-5 sessions (3-6 months)
with background 8-10 sessions (12 months)

Session numbers naturally depend on a person’s size, subject, details, and colors.
The duration depends entirely on the number of projects I am running and my free time.
Priority is always given to unfinished customers, as well as old customers who want to expand the whole piece. Queuing times can range from a month to half a year. The most interesting works go to the top of the queue.

I don’t want to start a big project so that times can be agreed upon one, or two a year, so I still want to notice you that you have to commit to this project completely, otherwise I’m not the right tattoo artist for you.

I do tattoos on weekdays between 11am and 7pm. Wednesday-Friday in Helsinki in Tatuata, on Monday and Tuesday in my own private studio in Karasu, Billnäs.
I don’t work on weekends or evenings.
I don’t care about week holidays, meaning those days I work too.
Therefore, when booking a tattoo, you should think carefully about whether you are willing to commit to the project in time and money, and make sure when you book your work or study that you can take holidays, for example once a month.
I start my work day at 11am.
I book an entire day for every tattoo, regardless of the size of the project. I charge for each session separately. The charge is progressive according to the number of working hours and the progress of the tattoo. There is also a maximum price per day as a bonus for the toughest tattoo takers. Learn more about pricing directly from me.

Appointments and inquiries: jarno@tatuata.com
Attach all the necessary information to the Mail.
Subject, location, preferably also your own size (length-weight).
Attach any reference images. (my works cshould be found in the references too)

Thank you very much and happy year 2022!

Jarno